04/12/2021 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tiên Khê quán
題仙溪館

Tác giả: Lý Gia Hựu - 李嘉祐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2014 16:58

 

Nguyên tác

兩年謫宦在江西,
舉日雲山望自迷。
今日始知風水異,
潯陽南去鷓鴣啼。

Phiên âm

Lưỡng niên trích hoạn tại Giang Tây,
Cử nhật vân sơn vọng tự mê.
Kim nhật thuỷ tri phong thuỷ dị,
Tầm Dương nam khứ giá cô[1] đề.

Dịch nghĩa

Bị giáng chức hai năm ở Giang Tây,
Hàng ngày ngắm mây núi thấy đẹp mê hồn.
Hôm nay mới thấy cảnh lạ:
Chim giá cô bay về nam, tới Tầm Dương cất tiếng kêu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Giang Tây hai năm giáng chức
Đẹp mê hồn năm thức núi mây
Cảnh sông thấy lạ hôm nay
Giá cô bay tới kêu đầy Tầm Dương
Tác giả đang làm thị ngự sử trong triều, có lỗi bị giáng làm huyện lệnh Bà Dương (nay là huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây). Ông làm bài này trong thời gian đó.

[1] Thời xưa coi đây là giống chim báo điềm không may, ứng với việc ông tiếp tục bị biếm làm lệnh Giang Âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Gia Hựu » Đề Tiên Khê quán