Không hàng rào mọi nơi mọi chỗ
Xóm bên sông không nỡ nhìn vào
Không người hoa sắc thảm sao!
Nhiều mưa chim chóc tiếng gào lạnh tanh
Quan Hoàng Bá vừa tranh chức quận
Khiến Đào Tiềm sửa soạn từ quan
Mùa xuân phát lệnh hành quân
Không ai dám hỏi điêu tàn cỡ nao.