34.67
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
14 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Dư Tĩnh (1 bài)
- Bao Chửng (1 bài)
- Tống Kỳ (3 bài)
- Văn Ngạn Bác (6 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trương Việt Linh (6 bài)
- Hoàng Tạo (3 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Lãm Thắng (1 bài)
- Hà Như (1 bài)
Tạo ngày 11/06/2008 03:13 bởi hongha83
Mai Nghiêu Thần 梅堯臣 (1002-1060) tự Thánh Du 聖俞, người đời gọi là Uý Lăng tiên sinh 宛陵先生, thi nhân Bắc Tống, người Tuyên Châu, Tuyên Thành  (nay thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông là một trong những nhà thơ hiện thực và có tài ngang danh với Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽 (1008-1048), người đời gọi chung là Tô Mai lại là bạn thân với Âu Dương Tu 歐陽修 (1007-1072), tích cực đề xướng cách tân thi ca, có ảnh hưởng lớn với thơ Tống.