Văn Ngạn Bác 文彥博 (1006-1097) nhà thơ, nhà chính trị Bắc Tống, tự Khoan Phu 寬夫, người Giới Lâm (nay thuộc Sơn Tây). Đậu tiến sĩ năm thứ năm Thiên Thánh, làm tri huyện Dực Thành, thông phán Giáng Châu. Cuối năm Khánh Lịch, ông làm quan đến Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, được phong Lộ quốc công. Đầu Hy Ninh, do phản đối biến pháp của Vương An Thạch, bị đưa ra làm Tiết độ sứ Hà Đông. Đầu Nguyên Hựu, Tư Mã Quang được phục chức mời ông về làm Bình chương quân quốc trọng sự. Làm năm năm ông xin về chí sĩ.