Trèo lên đánh trống chòi cao,
Đánh nhiều đánh ít nhớ sao rõ ràng.
Hiện nay mừng có mền vàng,
Ra hô tan sở các quan cho về.

tửu tận tình do tại