Tre cứng mà dẻo vô cùng,
Giúp bao người chống rong chơi mọi miền.
Tuy không cao tiết khinh sương,
Tuổi thọ nhẫn nhục kiên cường nhờ ngươi.

tửu tận tình do tại