Đời người bảy chục hiếm thay,
Cái già ập đến theo ngay bịnh già.
Chín mươi tuổi tính cũng ra,
Lỗ tai điếc đặc thật là hổ ngươi.

tửu tận tình do tại