20/05/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ tri Du Thứ huyện đề tân nha cổ thượng
初知榆次縣題新衙鼓上

Tác giả: Văn Ngạn Bác - 文彥博

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:40

 

Nguyên tác

置向譙樓一任撾,
撾多撾少不知他。
如今幸有黄紬被,
努出頭來道放衙。

Phiên âm

Trí hướng tiều lâu[1] nhất nhậm qua,
Qua đa qua thiểu bất tri tha.
Như kim hạnh hữu hoàng trừu bị,
Nỗ xuất đầu lai đạo phóng nha[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trèo lên đánh trống chòi cao,
Đánh nhiều đánh ít nhớ sao rõ ràng.
Hiện nay mừng có mền vàng,
Ra hô tan sở các quan cho về.
Năm 1030, Văn Ngạn Bác đổi từ tri huyện Dực Thành, Tịnh Châu (nay là Sơn Tây) qua làm tri huyện Du Thứ cùng tỉnh.

[1] Chòi cao nằm trên thành huyện có người canh gác, nhìn xa quan sát tình hình, có đặt trống chiên đánh suốt ngày để dân chúng cảnh giác.
[2] Tan sở, cho các nha lại về nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ngạn Bác » Sơ tri Du Thứ huyện đề tân nha cổ thượng