Vẫy tay sấm sét nhiều lần,
Liệu rằng không phí tài thần Diễm Chi.
Ném bút đỏ cầm bút thơ,
Tới đám hoa đẹp nhất hờ một ly.

tửu tận tình do tại