Triều bãi ra Chương Đài,
Tử Yến cưỡi phi nhanh.
Bến Lạc nhận ngọc quý,
Sườn Nhạn đội mũ xanh.
Dinh quân gọi Tam quật,
Mỹ nhân tên Tứ Hương.
Mười ngàn một đấu rượu,
Kết bạn trẻ kiên cường.

tửu tận tình do tại