Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thuấn Khâm (7 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Cấu (2 bài)
- Văn Ngạn Bác (6 bài)
- Thiệu Ung (13 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/10/2013 06:10 bởi Vanachi
Hàn Kỳ 韓琦 (1008-1075) tự Trĩ Khuê 稚圭, người An Dương, Tương Châu (nay thuộc tỉnh Hà Nam), tiến sĩ năm Thiên Thánh thứ 5, làm An phủ sứ Thiểm Tây thời Tống Nhân Tông, cùng với Phạm Trọng Yêm phòng ngự Tây Hạ, bảo vệ bờ cõi tây bắc Bắc Tống hữu hiệu. Biên giới đương thời có câu ca dao: “Trong quân có một Hàn thôi, Giặc Tây nghe đã rụng rời tim gan.” Ông làm quan trải ba đời Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông. Tác phẩm có An Dương tập 安陽集.