Quán ao đình tạ cổ tàn hoang
Mời dự trùng dương thảy bạn vàng
Tuy thẹn vườn thu già nhạt sắc
Hãy xem hoa lạnh muộn đưa hương
Rượu ngon vị đậm vừa qua lửa
Cua chắc màu vàng chẳng đợi sương
Rượu mấy năm nay xoàng hứng kém
Mỗi cuồng ngâm sức vẫn còn hăng

tửu tận tình do tại