Mới đem đặt bách cạnh lan can,
Rường cột nuôi lên chẳng khó khăn.
Gần gũi chẳng vì yêu lá biếc,
Để người thấy sức rất bền gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.