Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bao Chửng (1 bài)
- Mai Nghiêu Thần (14 bài)
- Tống Kỳ (3 bài)
- Hồ Túc (5 bài)
- Văn Ngạn Bác (6 bài)
Tạo ngày 02/09/2018 16:25 bởi tôn tiền tử
Dư Tĩnh 余靖 (1000-1064) là thi nhân đời Bắc Tống, vốn tên là Hy Cổ 希古, tự An Đạo 安道, hiệu Vũ Khê 武溪, người Thiều Quan (nay thuộc Quảng Đông), tiến sĩ năm đầu Thiên Thánh, quan thăng dần đến tập hiền hiệu lý, vì dâng sớ can việc bãi nhiệm của Phạm Trọng Yêm nên bị biếm. Sau lại được phục chức, từng đi sứ Khiết Đan ba lần. Sau lên đến thượng thư bộ công. Bấy giờ Âu Dương Tu đề xướng theo thơ văn cổ, Dư Tĩnh cũng lên tiếng giúp, văn không rườm ra, thơ bỏ hình thức lấy chất. Tác phẩm có Vũ Khê tập.