Trời làm ta mất vợ
Lại làm mất con nữa
Nước mắt tuy chưa khô
Lòng như sống chết dở
Mưa rơi xuống đất chứa
Châu chìm đáy biển cả
Xuống biển thấy được châu
Đào đất nước còn đó
Chỉ người về địa phủ
Biết là đi muôn thuở
Vò ngực biết hỏi ai
Trong gương quỷ gầy võ

tửu tận tình do tại