Bãi xuân mọc mầm sậy
Bờ xuân hoa dương bay
Cá hà đồn đương vụ
Giá so tôm cá tày
Hình dáng đã thấy lạ
Độc của nó mới gay
Tức, bụng phồng như lợn
Giận, mắt đỏ cá chày
Làm thịt mà không khéo
Vào hầu tựa dao phay
Nếu để hại thân thể
Cần gì ăn cá này
Người Phương Nam mang hỏi
Giấu diếm nói ngon thay
Là loại lá ngon nhất
Bảo chết người là ai?
Ta nói không thể lại
Tự nghĩ thấy buồn lây
Thoái Chi đến Triều Dương
Sợ ăn rắn lồng đầy
Ở Liễu Châu, Tử hậu
Cóc ngóc đành ăn ngay
Hai vật nhìn đã sợ
Tính mạng chẳng suyển sai
Thứ này ngon không sánh
Trong chưa mầm họa gây
Rất đẹp xấu cũng lắm
Câu này đáng khen hay.