Cỏ hoa khác với lòng người
Trồng vong ưu thảo quên đời rối răn
Buồn lo đến cách gì ngăn
Tình thay việc đổi bởi chăng lòng mình

tửu tận tình do tại