Bên cầu Lạc thủy thấy xuân sang
Nhành liễu mầm xanh mắt mới bừng
Bến vắng không người qua nhặt thúy
Đài xưa có khách đến tìm hương
Rừng sâu thánh thót nghe chim quý
Rượu ngấm chênh chênh xế ác vàng
Cảnh vật nơi này tin bác thích
Rảnh rang xin hẹn bận sau chăng?