Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 30/10/2008 06:48 bởi Vanachi
Gia Huyễn Ông 家鉉翁 (1213-?) hiệu Tắc Đường 則堂, người My Sơn (nay thuộc Tứ Xuyên), từng làm Tri huyện Thường Châu, sau làm Chiết Đông đề điểm hình ngục, Đại lý thiếu khanh. Năm Hàm Thuần thứ 8 (1272) làm Tri phủ Thiệu Hưng, Chiết Đông an phủ đề phụng ty sự. Đầu năm Đức Hữu, làm Hộ bộ thị lang, kiêm Tri phủ Lâm An, Chiết Đông an phủ sứ, rồi đổi làm Thị tả thị lang, kiêm Khu mật đô thừa chỉ. Hai năm sau (1276), được ban tiến sĩ mà xuất thân, làm Đoan Minh điện học sĩ, Thiêm thư khu mật viện sự. Khi quân Nguyên đánh đến kinh đô, thừa tướng Giả Dư Khánh 賈餘慶, Ngô Kiên 吳堅 ra hịch đầu hàng, chỉ có Huyễn Ông không ký tên. Nhà Tống mất, ông giữ chí không làm quan cho nhà Nguyên. Nguyên Thành Tông khi tức vị (1294) ban cho ông hiệu "xử sĩ", năm đó ông 82 tuổi, sau đó vài năm thì mất. Tác phẩm có "Tắc Đường tập" 則堂集 6 quyển, "Cương thôn tùng thư" 彊村叢書 được gộp vào "Tắc Đường thi dư" 則堂詩餘 một quyển.