Thư Nhạc Tường 舒岳祥 (1219-1298) tự Cảnh Tiết 景薛, Thuấn Hầu 舜侯, người đời gọi là Lãng phong tiên sinh, người Ninh Hải, Chiết Giang. Ông từ nhỏ thông minh, 7 tuổi đã làm được văn. Năm 26 tuổi, ông đem văn chương yết kiến Ngô Tử Lang 吳子良 được Ngô Tử Lang cho là sánh với Giả Nghị, Chung Quân. Năm 1256, đỗ tiến sĩ, nhậm chức Phụng Hoá uý.