Bốn mươi năm trước sợ chi già
Rượu vào giẫm tuyết kiếm hoa mai
Nay đà bảy chục sầu năm hết
Đất khách hoang mang mộng đến nhà

tửu tận tình do tại