Xuân năm ấy đã với người cùng hứa
Phòng vắng âm chỉ tơ liễu gió rung
Oanh gọi nhau nằm nghe sao lạ lẫm
Có biết đâu xuân nữa hải đường hồng

tửu tận tình do tại