Hiên uốn khúc đến ao xanh sen nở
Rèm châu nghiêng che dấu nửa mặt hoa
Đã muốn thêu uyên ương e không giống
Đành bỏ kim buồn tấu khúc tỳ bà

tửu tận tình do tại