Ba xuân, sắc đã hai
Bảy mươi hiếm một đời
Hồn bướm về mộ đất
Hoa tàn xuống rêu phơi

tửu tận tình do tại