Có quán mua chịu rượu
Không nhà chỉ ở thuyền
Nướng cá lửa hốc núi
Thổi địch trời nước riêng
Lá phong sương trắng đất
Hoa lau trăng sáng miền
Sóng gió nơi nào tĩnh
Hết câu được ngủ yên

tửu tận tình do tại