Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thư Nhạc Tường (6 bài)
- Trần Trữ (4 bài)
- Gia Huyễn Ông (1 bài)
- Sài Vọng (1 bài)
- Hách Kinh (2 bài)
Tạo ngày 24/10/2013 13:36 bởi Vanachi
Hứa Nguyệt Khanh 許月卿 (1217-1286) tự Thái Không 太空, hiệu Tuyền Điền tử 泉田子, người Vụ Nguyên (nay thuộc Giang Tây) cuối đời Tống, đỗ tiến sĩ năm Thuần Hựu thứ 4, trải qua các chức quan Thừa trục lang, Chiết Tây vận cán. Ông từng dâng thư chỉ trích quyền thần, bị bọn này xem là cuồng sĩ, nên bị bãi quan, đành gửi lòng vào sử sách. Tác phẩm có Tiên thiên tập.