Năm xưa từng đọc thơ Thoái Chi
Đèn nhỏ góc tường ôi sầu bi
Ta cũng có đèn nhưng không bỏ
Buồn vì mắt dử chẳng thấy gì

tửu tận tình do tại