Ở đây Phù Thúc Hoành được xếp vào các tác gia Việt Nam thời Trần (1226 -1400).
Đồng thời cũng giới thiệu ông sống vào thế kỷ XV đời Trần, và là là chồng nữ sĩ Ngô Chi Lan (1434 - 1497). Các con số không khớp.
Đề nghị admin coi lại.