Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 17/12/2018 21:42 bởi tôn tiền tử
Trần Sở Nam 陳楚南 người đời Thanh, chưa rõ thân thế, có một bài thơ Đề bối diện mỹ nhân đồ 題背面美人圖 được Viên Mai chép trong Tuỳ Viên thi thoại.