Từ Huyễn 徐鉉 (916-991), văn học gia và thư pháp gia đời Ngũ Đại và Tống Sơ, tự Đỉnh Thần 鼎臣, người Quảng Lăng (nay thược Dương Châu, Giang Tô). Ông ban đầu làm quan cho Nam Đường đến chức Sử bộ thượng thư, về sau Lý Dực quy Tống, làm quan đến Tán kỵ thường thị, nên người đời gọi là Từ kỵ tỉnh. Ông cùng Hàn Hy Tái 韓熙載 tề danh tại Giang Đông, nên người đời xưng là Hàn Từ.