Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
- Trần Trọng Kim (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 10/01/2008 18:29 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/06/2008 00:19 bởi Vanachi
Sư Chí An 志安 hay Chí Nam 志南 đời Nam Tống, sinh tại Triều Tiên vào triều họ Lý 李, người Xuân Giang, họ tục là Trịnh 鄭, pháp hiệu là Hoán Tỉnh 喚醒, Hoán Tinh 喚惺. Năm 15 tuổi, xuất gia tại chùa Long Môn 龍門 ở Trí Sơn 智山, sương gió chay tịnh thụ giới. Năm 17 tuổi, thụ pháp, sau đó theo lời sấm của sư Mộ Vân 暮雲, mở đường thuyết pháp tại chùa Trực Chỉ 直指 ở Kim Sơn 金山, còn trụ trì các chùa Dị Sơn 異山, Kim Cương Sơn 金剛山, Chính Dương 正陽. Năm Anh Tổ Vương 英祖王 thứ 5 (1729), bị vu cáo phải vào ngục, lưu đày ra Đam La 耽羅 (đảo Tế Châu 濟州), cũng mất trong năm đó, thọ 66 tuổi, tuổi Phật 51. Trước tác của ông có Thiên môn ngũ tôn cương yếu 禪門五宗綱要, Hoán Tinh thi tập 喚惺詩集. Chu Hy 朱熹 từng có viết lời tựa cho tập thơ của ông.

 

Tuyển tập chung