Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ
Tạo ngày 19/04/2010 20:16 bởi hongha83
Tiêu Lập Chi 蕭立之, còn có tên Lập Đẳng 立等, không rõ năm sinh năm mất, ước sống khoảng trước sau năm 1264 đời Tống Lý Tông thời Nam Tống, tự là Tư Lập 斯立, hiệu là Băng Nhai 冰崖, quê ở Ninh Đô. Ông đỗ tiến sĩ năm 1250, làm quan tới Thông thủ, sau quy ẩn, chuyên vào thơ. Thơ ông có 26 quyển, nay còn 3 bài.