Lá đồng rụng bởi thu gió thổi
Rừng tre sâu ma núi lảnh kêu
Hải đồ xé, áo con khâu
Áo đơn cười chỉ suối sâu người Tần
Người Tần biết Tấn lần về trước
Hàng Đường thờ Tống được nghe đâu?
Gặp khe in bóng hoa đào
Không về mời bác dừng sào nơi đây
Nhà cỏ bồng kết ngay bờ suối
Ăn quả đào hái củi cành đào
Ba trăm thước bụi rừng sâu
Không về tin tức từ đâu truyền về

tửu tận tình do tại