Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 26/11/2013 05:44 bởi Vanachi
Cát sư lão 吉師老 (ông giáo họ Cát) năm sinh mất và thân thế không rõ, sống vào thời Vãn Đường. Toàn Đường thi còn chép thơ ông 4 bài, lấy từ Tài điệu tập 才調集.