15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/11/2013 05:44 bởi Vanachi
Cát sư lão 吉師老 (ông giáo họ Cát) năm sinh mất và thân thế không rõ, sống vào thời Vãn Đường. Toàn Đường thi còn chép thơ ông 4 bài, lấy từ Tài điệu tập 才調集.