24.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 29/09/2013 14:48 bởi Vanachi
Ấn Loan 隱巒 là một tăng nhân cuối đời Đường, ở núi Lư Sơn, sau vào đất Thục, được chép trong "Đường tài tử truyện". Thơ ông còn 5 bài chép trong "Toàn Đường thi".