34.33
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 29/09/2013 14:48 bởi Vanachi
Ấn Loan 隱巒 là một tăng nhân cuối đời Đường, ở núi Lư Sơn, sau vào đất Thục, được chép trong Đường tài tử truyện. Thơ ông còn 5 bài chép trong Toàn Đường thi.