Trần Anh Tông 陳英宗 tên thật là Trần Thuyên 陳烇 là con trưởng Trần Nhân Tông, sinh ngày 17 tháng Chín năm Bính Tí (25-10-1276), mất ngày 16 tháng Ba năm Canh Thân (24-4-1320). Lên ngôi vào năm Quý Tị (1293), lúc đất nước đã trải qua ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, đang bước vào thời kỳ củng cố và xây dựng. Trần Anh Tông chẳng những lo giữ gìn bờ cõi, sửa sang chính trị mà còn tỏ ra là một người nối nghiệp có bản lĩnh, có cá tính, có đức tốt.

Về đối ngoại, Anh Tông tuân thủ nguyên tắc bang giao của cha ông, dù bị nhà Nguyên đe doạ quyết liệt vẫn từ chối sang hầu, giữ vững tư thế độc lập, tự chủ của quốc gia; mặt khác, ông đối xử chu đáo, mềm dẽo với các sứ giả, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bang giao của nước nhà.

Về đối nội, Anh Tông tự tìm hiểu đời sống dân chúng, kết hợp…

 

Tuyển tập chung