Gió lay thiền trượng ve im tiếng,
Tràng chảy trong bình, suối lạnh hơn.
Mơ ước Ngũ Đài chi nữa nhỉ?
Trên đời hồ dễ mấy Đông Sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.