送北使安魯威,李景山

躔聚韶光射海涯,
拂開淚眼睹龍飛。
料知炎燠聞還遠,
敢恨春光照較遲。
五嶺山高人未渡,
三湘水闊雁先歸。
太平有象憑君語,
喜溢津津入色眉。

 

Tống bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn

Triền tụ thiều quang xạ hải nhi (nhai),
Phất khai lệ nhãn đổ long phi.
Liệu tri viêm áo văn hoàn viễn,
Cảm hận xuân quang chiếu giảo trì.
Ngũ Lĩnh sơn cao nhân vị độ,
Tam Tương thuỷ khoát nhạn tiên quy.
Thái bình hữu tượng bằng quân ngữ,
Hỷ dật tân tân nhập sắc mi.

 

Dịch nghĩa

Ánh sáng sao sứ thần tụ lại rọi tới ven biển,
Gạt hai hàng nước mắt, nhìn thấy rồng bay.
Cũng liệu biết lời tâu bày từ miền nóng nực này còn nhiều xa cách,
Đâu dám oán giận ánh sáng mùa xuân soi tới chậm.
Núi Ngũ Lĩnh cao, người chưa vượt qua,
Sông Tam Tương mênh mông, chim nhạn đã về báo tin trước.
Có cảnh thái bình là nhờ ông nói giúp,
Niềm vui mừng của tôi tràn ngặp sắc mặt nét mây.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Lãng

Xe sứ ngời sao sáng biển mây,
Mở đôi mắt lệ ngó rồng bay.
Biêt rằng xứ nóng lời xa lắc,
Đâu dám hờn xuân ánh rọi chầy.
Ngũ Lĩnh non cao người chửa tới,
Tam Tương nước cả nhạn về ngay.
Thái bình cảnh tượng nhờ ông nói,
Nỗi sướng niềm vui rạng nét mày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Biển xa sao sứ chiều ngời ngợi,
Chợt thấy rồng bay, gạt lệ rơi.
Xứ nóng tỏ bày nhiều cách trở,
Ánh xuân dám trách muộn màng soi.
Ngất cao Ngũ Lĩnh người chưa vượt,
Bát ngát Tam Tương nhạn tới nơi.
Cảnh tượng thái bình xin nói giúp,
Mừng vui tràn ngập nét mày tôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biển xa sao sứ rạng ngời
Mở đôi mắt lệ trông vời rồng bay
Biết là xứ nóng xa thay
Dám đâu hờn ánh xuân chầy chiếu soi
Tam Tương nhạn báo tin rồi
Ngất cao Ngũ Lĩnh chưa người đặt chân
Thái bình nhờ cậy lời ông
Niềm vui rạng rỡ tràn dâng nét mày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Rực rỡ hào quang rọi hải nhai,
Sụt sùi gạt lệ thấy rồng bay.
Đã đành xứ nóng đồn danh khắp,
Dám giận đầu xuân rọi bóng chầy.
Nhũ Lĩnh non cao người chữa vượt,
Tam Tương sông rộng nhạn về ngay.
Thái bình cảnh tượng phiền tâu lại,
Hớn hở mừng vui nở mặt mày.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Biển xa sao sứ sáng ngời,
Rồng bay nhìn thấy lệ rơi đôi dòng,
Tâu bày liệu biết khôn thông,
Đâu còn oán thán chậm lòng xuân soi.
Tam Tương lớn, nhạn tới rồi,
Núi cao Ngũ Lĩnh người đời vượt chưa?
Thái bình nhờ bạn giúp vua (1),
Nét mi rạng rỡ mừng vui ngập tràn.


(1) Vua nước tôi (tác giả)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển xa sao sứ tụ ngời ngời,
Nhìn thấy rồng bay gạt lệ rơi,
Liệu biết tâu bày nhiều cách trở,
Đâu còn oán thán chậm xuân soi.
Núi cao Ngũ Lĩnh người chưa vượt,
Bát ngát Tam Tương nhạn tới rồi.
Có cảnh thái bình nhờ bạn giúp,
Vui mừng tràn ngập nét mây tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời