Hùng khí lên mây xanh,
Muôn dặm rạng tài danh.
Gió tây giong ruổi,
Nhơn vật đệ nhất triều đình.
Đề cầu Tư Mã,
Ném bút Ban Sinh,
Nhớ xưa phong hoá lưu hành,
Cõi xa lừng lẫy uy thanh.
Thét roi cười chỉ quan hà,
Kìa năm xưa biết rõ rành rành.

Từ xưa lòng người trung nghĩa,
Nước chảy biển đông,
Sao chầu tử cực.
Vô cớ trụ đồng,
Mưa rừng khói độc,
Ngăn cách trời nam bắc,
Đoái xem kim khuyết toả mây hồng.
Vàng thếp hương xông,
Trị an biên sách,
Năm sau về đối tây sơn tường thuật.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.