漢高祖

誅秦滅項救生靈,
駕御英雄大業成。
不是高皇恩德薄,
韓彭終自棄韓彭。

 

Hán Cao Tổ

Tru Tần diệt Hạng cứu sinh linh,
Giá ngự anh hùng đại nghiệp thành.
Bất thị Cao Hoàng ân đức bạc,
Hàn, Bành chung tự khí Hàn, Bành.

 

Dịch nghĩa

Đánh Tần, diệt Hạng, cứu dân chúng,
Chế ngự anh hùng, hoàn thành sự nghiệp lớn.
Chẳng phải ơn đức của Cao Tổ mỏng manh,
Mà rốt cuộc do Hàn, Bành tự hại Hàn, Bành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Phá Tần, diệt Hạng cứu sinh linh,
Sai khiến anh hùng nghiệp lớn thành.
Đâu phải nhà vua ơn đức bạc,
Hàn, Bành làm chết lấy Hàn, Bành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phò Tần diệt Hạng cứu dân đen
Sai khiến anh hùng nghiệp lớn nên
Hán Tổ phải đâu ơn đức mỏng
Hàn, Bành tự chuốc hoạ cho mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh Tần diệt Hạng cứu dân tình,
Chế ngự anh hùng nghiệp lớn sinh.
Cao Tổ đức ơn đâu phải mỏng,
Hàn, Bành rốt cuộc tự tiêu mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh Tần diệt Hạng cứu dân,
Anh hùng chế ngự nhiều lần nghiệp nên.
Đức ơn Cao Tổ sâu bền,
Hàn, Bành rốt cuộc tự mình tiêu vong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời