Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 29/01/2019 08:54 bởi tôn tiền tử
Chúc Doãn Minh 祝允明 (1460-1526) tự Hy Triết 希哲, hiệu Chi Sơn 枝山, là thư pháp gia, văn học gia người Trường Châu (nay là Tô Châu, Giang Tô) đời Minh. Cử nhân năm Hoằng Trị thứ 5, từng làm tri huyện Hưng Ninh, Quảng Đông, thông phán phủ Ứng Thiên, cùng với Đường Dần, Văn Trưng Minh, Từ Trinh Khanh được gọi là Ngô Trung tứ tài tử. Tác phẩm có Hoài Tinh đường tập.