Vung ba xích kiếm chiếm Hàm Kinh,
Xe ngựa về đông phụ lão nghênh.
Cỏ hoang nay mọc trùm bia đá,
Người đời chỉ nhớ đến Bái Hương.

tửu tận tình do tại