Một mình khi ẩn núi Mang, Đường,
Năm thức mây che điềm đế vương.
Cuồn cuộn rồng bay ngàn Bái Ấp,
Đùng đùng hươu chạy bãi Hàm Dương.
Cất quân nhân nghĩa, yêu đòi chốn,
Lấy đức khoan hoà trị bốn phương
Choi chói gây nên công nghiệp Hán,
Vì hay thâu đãi kẻ hiền lương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]