Mây gió ngàn năm may hội tốt,
Năm năm cơ nghiệp tạo thành mau.
Xưa nay thiên hạ, người Nhân thắng,
Đấu sức ban đầu vượt Hạng đâu!

tửu tận tình do tại