Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 23/02/2014 11:57 bởi tôn tiền tử
Hồng Tiêu 紅綃 là một con hát trong nhà một huân khanh vào năm Đại Lịch đời Đường Đại Tông. Khi chủ bệnh, có một chàng họ Thôi tới thăm, khi về chủ sai Hồng Tiêu tiễn ra ngoài. Hai người phải lòng nhau, ngay đêm đó Thôi sinh trèo tường lẻn vào đưa tác giả đi trốn. Rồi Thôi sinh bỏ nàng ra đi, để lại nỗi hận cho nàng. Thơ của nàng chỉ còn một bài.