Lang Sĩ Nguyên 郎士元 tự là Quân Trụ 君胄, sống khoảng trước sau năm 766 (xếp vào thời Trung Đường), quê ở Trung Sơn. Năm 756 niên hiệu Thiên Bảo thứ 15 đỗ Tiến sĩ. Năm 762, niên hiệu Bảo Ứng 1 làm chức Úy ở Vị Nam, rồi Tả Thập di, Thứ sử Châu Sinh. Cùng Tiền Khởi nổi tiếng về thơ hay và được xếp trong mười tài tử thời Đại Lịch. Người đương thời tán tụng "Tiền hữu Thẩm Tống, hậu hữu Tiền Lang" (Trước có Thẩm Thuyên Kỳ, Tống Chi Vấn, sau có Tiền Khởi, Lang Sĩ Nguyên).

Tương truyền rằng thời ấy, từ Tể tướng cho đến thú mục, ai không được thơ của Lang tặng thì bị chê là thô bỉ, cổ lậu.