Tựa tiếng vời phượng sau lớp ráng
Cách tường bên thoảng tiếng sênh ca
Cửa cài không thấy nhạc gia
Lại nghi là nhạc trời sa xuống trần

tửu tận tình do tại