Cờ đôi như tướng bay đời Hán
Mác trong tay yên trấn muôn trùng
Dáng xuân thấy khắp núi rừng
Lững lờ trên ải mây vàng êm trôi
Trống lớn nhỏ thúc nơi sa mạc
Lửa báo nguy đài cách con sông
Bên kia mặt bắc núi râm
Giặc trời kiêu ngạo đã mong giải hoà.