Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 08/05/2014 11:30 bởi tôn tiền tử
Nghiêm Duy 嚴維 tự Chính Văn 正文, năm sinh và mất không rõ, người Sơn Âm, Việt Châu (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), thời trẻ theo Nghiêm Tử Lăng ẩn cư ở núi Đồng Lư, đỗ tiến sĩ năm Chí Đức thứ 2 (757) đời Đường Túc Tông.