Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/05/2014 11:30 bởi tôn tiền tử
Nghiêm Duy 嚴維 tự Chính Văn 正文, năm sinh và mất không rõ, người Sơn Âm, Việt Châu (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), thời trẻ theo Nghiêm Tử Lăng ẩn cư ở núi Đồng Lư, đỗ tiến sĩ năm Chí Đức thứ 2 (757) đời Đường Túc Tông.