Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Tế Xương (1 bài)
- Khương Hữu Dụng (1 bài)
- Duy Phi (1 bài)
- Trần Trọng Kim (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
Tạo ngày 19/03/2007 18:38 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/08/2008 02:22 bởi Vanachi
Vu Lương Sử 于良史, thi nhân đời Đường, sống vào khoảng năm Chí Đức đời vua Túc Tông (từng nhậm Thị ngự sử) và năm Trinh Nguyên đời vua Đức Tông (làm Tiết độ sứ Dự Châu và được Trương Kiến 張建 nhận làm tòng sự). Thơ ngũ ngôn của ông từ ngữ siêu dật thanh lệ, nghiêm cẩn. Thơ đa phần tả cảnh, cấu tứ xảo diệu, hình tượng chân thực, đồng thời hàm chứa lòng nhớ quê hương và chí ẩn dật. Thơ ông còn 7 bài, đều là giai tác. Hai bài có tiếng nhất là Xuân sơn dạ nguyệt 春山夜月 và Túc Lam Điền sơn khẩu phụng ký Trầm viên ngoại 宿藍田山口奉寄沈員外. Câu “Cúc thuỷ nguyệt tại thủ, Lộng hoa hương mãn y” 掬水月在手,弄花香滿衣 trong bài Xuân sơn dạ nguyệt của ông nổi tiếng là giai cú.